Home / ITA News / ITA Securities / Shareholders Meeting

Shareholders Meeting

"Giá cổ phiếu ITA chỉ có lên chứ không xuống được"

Đó là khẳng định của ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP phát triển đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC), cựu Tổng giám đốc ITA, người chủ trì cuộc họp ĐHCĐ của ITA.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Tập đoàn Tân Tạo: Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2017 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.

Published news in   View