Home / ITA News / ITA Securities / Shareholders Meeting / Annual shareholder's meeting documents in 2017 / Tập đoàn Tân Tạo: Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tập đoàn Tân Tạo: Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2017 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.